Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Verkoper:
Koperenkranen.com, ontwikkelaar en/of aanbieder en/of leverancier van koperen –en rvs kranen, Quookers, spoelknoppen, spoelbakken, (douche) kranen en accessoires/ creaties die buiten en/of binnen interieur gerelateerd zijn.
2. Koper/opdrachtgever:
Een natuurlijk- of rechtspersoon, dan wel een ieder die met Koperenkranen.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of wie Koperenkranen.com een aanbieding doet, leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
3. Offerte:
Een aanbod/aanbieding die vrijblijvend van aard is, afkomstig vanuit Koperenkranen.com gericht aan de koper/opdrachtgever.
4. Overeenkomst/orderbevestiging:
De totstandkoming van een overeenkomst tussen koper en Koperenkranen.com dat leidt tot aankoop of verkoop van producten.
5. Akkoord:
Bevestiging van de klant die ermee instemt dat de tot heden besproken overeenkomst/ offerte voldoet aan de verwachtingen waardoor de koop niet langer ontbonden kan worden, met uitzondering van de 14 dagen bedenktijd, tenzij het om maatwerk gaat.
6. Maatwerk:
De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Alle producten die gemaakt zijn door, of geleverd door leveranciers van Koperenkranen.com die speciaal voor een persoon gemaakt of besteld zijn. Kenmerkend hiervoor is dat deze door Koperenkranen.com bestelde artikelen niet geretourneerd kunnen worden aan de leverancier van Koperenkranen.com en dat deze eenmalig speciaal in productie worden genomen door Koperenkranen.nl zelf, voor één specifieke opdrachtgever. Deze goederen kunnen niet worden hergebruikt/verkocht aan andere opdrachtgevers. Bij bestelling en akkoord stem je er als opdrachtgever vrijwillig mee in de 14 dagen bedenktijd op te geven, waardoor je hier niet langer recht op hebt.
7. Producten​:
Kranen, wastafels, creaties en ander meubilair van koper en rvs, en accessoires: alle door het bedrijf gecreëerde creaties die in de showroom of online via de webshops worden aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van koop, verkoop en levering van goederen en diensten die door Koperenkranen.com in de handel worden gebracht alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot; reparatie, onderhoud & montage.
2. Algemene of specifieke inkoopvoorwaarden door de koper worden niet aanvaard tenzij het wettelijk bestuurder van Koperenkranen.com, anders overeengekomen is met de koper en dit schriftelijk bevestigd met de koper. In geen enkel geval gelden deze inkoopvoorwaarde voor andere of nieuwe transacties in de toekomst.
3. Als er afgeweken wordt van deze algemene voorwaarde dient dit schriftelijk overeengekomen te worden met het wettelijk bestuurder van Koperenkranen.com.
4. De afgeweken algemene voorwaarde is niet geldig voor transacties/overeenkomsten die voortvloeien uit deze specifieke overeenkomst/transactie.
5. Als de situatie zich voordoet waarin er afgeweken wordt van één of meerdere bepaling(en), in de algemene voorwaarde, betekent dit niet dat de overige bepalingen niet meer gelden, de overige bepalingen blijven gewoon van kracht.
6. Indien de algemene voorwaarde wijzigen stelt de verkoper de koper tijdig op de hoogte. Indien er al een overeenkomst gesloten is geldt de op dat moment geldende algemene voorwaarde. Indien de transactie nog niet gesloten is maar de offerte met de ‘oude’ algemene voorwaarde is opgesteld dient de verkoper de koper op de hoogte te brengen van de nieuwe algemene voorwaarde.
7. Indien beide partijen, de koper en verkoper, akkoord gaan met het afwijken van (bepaalde aspecten) de algemene voorwaarden en dit het geval is, dienen de nieuwe voorwaarden, die eenmalig geldig zijn, gedefinieerd door de verkoper geaccepteerd te worden door de koper zodat er geen misverstanden ontstaan
8. Als de koper op de hoogte is van de algemene voorwaarde gelden deze voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die hieruit voortvloeien. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten. Bij inkoopvoorwaarden is dit niet van toepassing, deze zullen elke keer opnieuw overeengekomen worden tenzij anders overeengekomen met de wettelijk bestuurder van Koperenkranen.nl.
9. Koper aanvaardt de toepasselijkheid en gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden door akkoord te geven en/of het doen van een (aan)betaling. Eenmaal akkoord kan de koper niet meer onder de algemene voorwaarden uit en zijn deze bindend voor het vervolg van de relatie tussen koper en verkoper.
10. Het Nederlands recht is van toepassing op alle transacties van Koperenkranen.com tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met het wettelijk bestuurder van Koperenkranen.nl. De onderdelen binnen de algemene voorwaarden die akkoord zijn met de Nederlandse wetgeving, zijn leidend.

Artikel 3. Aanbiedingen & offertes
1. Alle aanbiedingen & offertes zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden tenzij anders aangegeven.
2. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor een nabestelling of nieuwe opdrachten.
3. De offerte is 30 dagen geldig na dagtekening. Als deze termijn is verstreken zal er een nieuwe offerte opgesteld moeten worden tenzij anders overeengekomen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van één deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
Artikel 4. Overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand als de koper aangeeft aan Koperenkranen.com, dat ze akkoord gaan met de offerte en/of de opdracht, tot levering geven voor een bepaald product.
2. De overeenkomst is 8 dagen geldig vanaf het moment dat deze verstuurd is richting de koper/opdrachtgever. De opdrachtgever is nu gerechtigd de overeenkomst aan te passen waarna de koper opnieuw akkoord moet gaan. Indien deze niet akkoord gaat is de oude overeenkomst nog wel bindend voor de koper.
3. Indien er om bepaalde redenen wijzigingen plaatsvinden dient Koperenkranen.com haar koper op de hoogte te brengen van de wijziging. De koper dient schriftelijk of per mail akkoord te gaan met de wijziging waarna de productie voortgezet kan worden / beginnen.
4. Als er om bepaalde redenen wijzigingen plaats vinden en de koper hier niet mee akkoord gaat, heeft Koperenkranen.com het recht om een aangepast product te produceren dat wel aan de eisen voldoet, indien mogelijk.
5. De overeenkomst is na het geven van een akkoord bindend. De 14 dagen bedenktijd zijn niet van toepassing omdat het om maatwerk gaat en de productie al van start is gegaan en/of de bestelling bij de maatwerk leverancier al is voldaan door de verkoper.
6. De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat het bedrag van de betreffende overeenkomst gestort is op de rekening van Koperenkranen.com.
7. Indien de opdracht tot levering mondeling overeengekomen is, worden de gegevens die Koperenkranen.com in haar systeem plaats als bepalend beschouwd tenzij de koper met tegenbewijs komt.
8. Alle overeenkomsten moeten eerst goedgekeurd worden door de wettelijk bestuurder voordat de daadwerkelijke productie start. Indien er een situatie ontstaat waarin de wettelijk bestuurder niet akkoord gaat met de overeenkomst, om wat van reden dan ook, wordt de overeenkomst afgebroken.

Artikel 5. Prijzen en tarieven
1. Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen in Euro’s exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Meerkosten van spoedzending op verzoek van de koper worden, evenals rembourszendingen, steeds in rekening gebracht.
2. Indien de koper het product van Koperenkranen.com eerder geleverd wilt hebben, geleverd wilt hebben in een drukke periode waardoor de planning moet worden omgegooid of op een bepaald moment/ rond een bepaalde tijd waardoor de logistiek van zijn schema af moet wijken, betaald de koper de kosten voor dit ongemak: ‘spoedzending’.
3. Verzendkosten zitten niet automatisch bij de offerte inbegrepen. Deze kosten worden berekend aan de hand van de bestemming en het gewicht van het te verzenden product.
4. De prijzen zijn onder behoud van druk- en zetfouten.
5. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Artikel 10. Levering
1. De levertijd voor de producten van Koperenkranen.com ligt tussen de 3-10 weken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze termijn, dit geldt slechts ter indicatie.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Koperenkranen.com kenbaar heeft gemaakt.
3. De levertijd vangt aan zodra is betaald, alle noodzakelijke gegevens binnen zijn en de productie kan starten.
4. Vertraagde levering geeft volstrekt geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Wanneer de bestelde producten, na het verstrijken van de leveringstermijn, niet door de opdrachtgever worden afgenomen, staan de goederen voor de koper zijn rekening/kosten en risico te zijner beschikking opgeslagen.
7. Indien Koperenkranen.com de aflevering verzorgd worden er voor de levering van de producten de verzendkosten in rekening gebracht bij de koper.
8. Indien koper een andere wijze van vervoer wilt dan Koperenkranen.com aanbiedt zijn de kosten in rekening voor de koper. Zodra de goederen zijn overgedragen ligt het risico bij de partij die het vervoert.

Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, brand of andere vernietigen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen.
2. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere lever transacties van verkoper op koper volledig door koper zijn voldaan.
2. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien de koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of de verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
3. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
4. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.
Artikel 13 Rechten, plichten verkoper
1. Koperenkranen.com levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst af.
2. Bij het niet voldoen aan de voorwaarde in artikel 14 kan de koper twee dingen doen, namelijk:
1. Koperenkranen.com is verzekerd voor de inboedel en heeft een aansprakelijkheidsverzekering mochten er schades ontstaan.

Artikel 14 Rechten, plichten koper
1. Vooraf dient de koper duidelijk te communiceren over de afleverlocatie.
2. De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt tijdens het gebruik.
3. De koper gaat ermee akkoord, bij het geven van een akkoord en na betaling, dat de 14 dagen bedenktijd niet langer rechtsgeldig zijn voor de koper als het om maatwerk gaat.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Koperenkranen.com is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade van welke aard of omvang dan ook, ontstaan ten gevolge van een onjuiste installatie, montage, verwerking (onoordeelkundig) gebruik, opslag of toepassing van de afgeleverde zaken dat door derden is verricht of door de koper zelf is verricht. Evenmin is Koperenkranen.com aansprakelijk indien de koper niet heeft voldaan aan gebruiksvoorschriften en/of adviezen.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de koper of derden, buiten Koperenkranen.com om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt Koperenkranen.com aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de koper en/of diens opdrachtgever.
Artikel 16. Herroepingsrecht webshop – koop op afstand.
1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk producten.
2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3. De in lid 16.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is

om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
5. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 16.1.
6. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 17 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 16.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 18 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 19 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer de koper digitaal op de hoogte heeft gesteld van de algemene voorwaarden en dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Maatwerk producten die in opdracht van de koper/opdrachtgever worden gemaakt.
2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Dit doet de consument door akkoord te geven en/of de betaling te verrichten en daarmee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 20. Garantie
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat verkoper ervoor in dat de haar geleverde goederen overeenkomen met de eigenschappen die gesteld zijn voor de koperen kranen c.q. werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen er geoffreerd is.
1. Koperenkranen.com levert 1 jaar garantie op de producten die door Koperenkranen.com zijn ​geproduceerd​ mits er voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarde:
A. Het product moet gebruikt worden waarvoor het bestemd is.
B. Er dient normaal met het product omgegaan te worden.
C. Het product moet conform onderhoudsvoorschriften onderhouden worden.
D. De koper kan bewijzen dat er gebreken zijn ontstaan als een direct gevolg van onjuistheid in
het materiaal.
2. Uitgesloten van de garantie:
A. Indien een gebrek ontstaat als gevolg van of voortvloeiende uit onjuiste opslag door koper.
B. Zitten of staan op het product.
C. Teveel druk zetten op het product
D. Het zonder toestemming van het wettelijke bestuurder bewerken/aanpassen van de
producten op een dusdanige wijze waardoor er (gevolg)schade ontstaat.
E. Verkleuringen van het materiaal
F. Indien een Quooker wordt geplaatst boven een betonnen spoelbak vervalt enig recht op
garantie.
Artikel 21. Service voorwaarden
1. Wij kunnen niet voorkomen dat de koperen kranen op termijn verkleuren, dit is inherent aan het product.

Is uw vraag onbeantwoord, neem dan contact op!